Projekts „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai” 

Projekta mērķis

Aktivizēt jaunu un veicināt mazo uzņēmēju uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā, sniedzot praktiskas iemaņas un zināšanas, iedrošinot un radot iniciatīvu, sekmējot novada uzņēmēju sadarbību, savstarpēju atbalstu un pieredzes apmaiņu, tādejādi radot atbalstošu vidi izaugsmei un biznesa ideju pārtapšanai par realitāti. 

Projekta uzdevumi

 • Kopā ar koučiem un mentoriem iemācīties saskatīt plašāku uzņēmējdarbības/ vietējās teritorijas un dabas - kultūras mantojuma potenciāla izmantošanas iespēju, efektīvi noteikt uzņēmējdarbības mērķus un izstrādāt plānu to sasniegšanai. 
 • Uzskatāmi parādīt un ļaut izjust, ka risinājumi ir līdzās, kā arī radīt vēlmi uzdot jautājumus, domāt plašākās biznesa un vietas attīstības perspektīvās.
 • Veidot komunikāciju ar citiem uzņēmējiem - veicinot savstarpēju atbalstu, jaunu kontaktu veidošanos, labākās praskes pārņemšanu, jaunu risinājumu radīšanu.
Projekta ietvaros paredzēts realizēt interaktīvu pasākumu sēriju, kas novada uzņēmējiem nodoršina ilglaicīgu atbalstu un dod iespēju prakstiski apgūt kā:
 • precīzi noformulēt problēmas būtību; 
 • ātri un efektīvi rast risinājumus, izmantojot arī kultūrvēsturisko un dabas mantojuma potenciālu, kā arī ilgtspējīgus uzņēmējdarbības principus, paaugstinot produkta vai pakalopjuma apgrozījumu un peļņu;
 •  paskatīties uz savu jaunradīto produktu vai pakalpojumu no klientu skatu punkta;
 •  efektīvi nospraust mērķus un izstrādāt plānu to sasniegšanai;
 •  ieklausīties un mācīties no citu uzņēmju, ideju realizētāju pieredzes.

Mērķauditorija

20 Ķekavas novada uzņēmēji, kuri ir ieinteresēti vietas potenciāla attīstīšanā, kuriem ir uzsākta uzņēmējdarbība, vai kuri plāno spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā, un ir nepieciešams atbalsts, zināšanas, koučings un mentorings.
Pretendenti tiek atlasīti, ņemot vērā aizpildītās pieteikšanās anketas. Tiks ņemta vēra potenciālā dalībnieka motivācija un gatavība apgūt jaunas prasmes, attīstīt uzņēmējdarbību, un gatavība turpmāk darboties uzņēmējdarbības atbalsta platformā. 

Projekta saturs

Projekts sastāvēs no klātienes un neklātienes pasākumiem:

1. Klātienes pasākumi
Pasākumu sērija sastāv no klātienes 3 pilnas dienas (8 stundas) pasākumiem, kas norisinās Ķekavas Jauniešu iniciatīvas centrā. 
Pasākums I 
(5. septembris; pilna diena)
Mērķis - celt jauno uzņēmēju pašapziņu un iedrošināt rīkoties, likt apzināties sava biznesa vīziju un misiju, kā arī likt  dalībniekiem uzskatāmā veidā novērtēt esošo situāciju katram savā uzņēmējdarbības attīstībā. 

Pasākums II 
(26. septembris; pilna diena)
Mērķis - apzināties katram dalībniekam esošo biznesa attīstības posmu, iemācīties efektīvi nospraust mērķus, saprast biznesa vājos punktus un izaicinājumus, un rast risinājumus, izstrādājot turpmākos darbības soļus. 

Pasākums III  
(24. oktobris; pilna diena)
Mērķis - dalīties pieredzē ar jaunajiem izaicinājumiem un risinājumiem, radīt ilgtermiņa attīstības plānu un izstrādāt stratēģiskos attīstības soļus, minot konkrētas darbības.

2. Neklātienes pasākumi

   • Individuālas online sesijas (telefons/Skype) ar biznesa kouču, kuru laikā dalībnieki strādā pie aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā (biznesa vīzijas stiprināšana, produkta izstrādes kritēriji, cenu noteikšanas aspekti, pārdošanas kanālu un konkurentu izvērtēšana, motivācija). Biznesa koučinga sesijas tiks nodrošinātas, realizējot 1 individuālu sesiju dalībniekam vēlamā laikā ar katru no dalībniekiem.

   • Tikšanās digitālājā vidē –tiks izveidota Facebook grupa, kuru projekta dalībnieki varēs izmantot projekta norises laikā kā virtuālu pulcēšanās un pieredzes apmaiņas vietu, kā arī uzdot aktuālos jautājumus apmācību organizētājiem, koučiem, lektoriem.  

Projekta vadītāja: 
Ineses Kukles
+371 29 119 797 
urbana.fonds@gmail.com

Projekts tiek realizēts VRG biedrības „Partnerība „Daugavkrasts” īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības  īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.